Press Kit

Milano e Torino /

Discorso Sindaci - MITO 2023

Milano e Torino /

Discorso Presidente Anna Gastel - MITO 2023

Milano e Torino /

Discorso Direttore artistico Nicola Campogrande - MITO 2023

Milano e Torino /

Biglietteria Milano - MITO 2023

Milano e Torino /

Biglietteria Torino - MITO 2023

Milano e Torino /

Intesa Sanpaolo

Milano e Torino /

Fondazione Compagnia di SanPaolo

Milano e Torino /

Pirelli e Fondazione

Milano e Torino /

IREN

Milano e Torino /

Fondazione CRT